hmenu

Добре дошли!


П О К А Н А за ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по мярка 5-7.5, на 24.04.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ ЛОМ, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява ВТОРИ ПРИЕМ на проектни предложения по Мярка 8 от стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ №BG05M9OP001-1.045 МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“.
                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 15.04.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по мярка 10, на 12.04.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ Лом, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 9 от стратегията за ВОМР на МИГ Лом посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.047 МИГ ЛОМ „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“.
                                                                                                           
Прочети още...

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по мярка 12, на 11.04.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по мярка 10, на 12.04.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 10.04.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ Лом, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 10 от стратегията за ВОМР на МИГ Лом посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.034 МИГ ЛОМ „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“..
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по мярка 12, на 11.04.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ ЛОМ удължава срока за прием на проектни предложения BG16RFOP002-2.028 по мярка 13 „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ-ЛОМ“ до 30 май 2019 година.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ ЛОМ удължава срока за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.125 по мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ до 29 май 2019 година.                                                                                        Прочети още...

МИГ-ЛОМ открива обществено обсъждане по Мярка 9 „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ

Дата на откриване: 26.03.2019
Дата на приключване: 03.04.2019 до 17.30 часа
                                                                                                            Прочети още...

МИГ Лом, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 12 от стратегията за ВОМР на МИГ Лом посредством процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.030 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ ЛОМ“.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по мярка 8, на 27.03.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ ЛОМ обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения с един срок за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Процедура BG06RDNP001-19.185 по мярка 5-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от СВОМР на МИГ-Лом.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ ЛОМ обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Процедура BG05M9OP001-1.045 МИГ ЛОМ, мярка 8, „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица”.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 01.04.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 28.03.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 21.03.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 18.03.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ ЛОМ обявява втори прием по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Процедура BG06RDNP001-19.057 МИГ ЛОМ подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 06.03.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 27.02.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ-ЛОМ открива обществено обсъждане по Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ
                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Общото събрание на МИГ-Лом на 06.03.2019 г. от 17:00 ч.
                                                                                                           
Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом на 20.02.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ-ЛОМ открива обществено обсъждане по Мярка 12 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ ЛОМ“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ
                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом 13.02.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

Уважаеми съграждани от Община Лом,


От 04.02.2019 в ИСУН 2020 стартира приема на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.075 по мярка 1-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ
                                                                                                            Прочети още...

МИГ-ЛОМ открива обществено обсъждане по Мярка 8 „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ
                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА по мярка 1-4.1 - 13.02.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ-ЛОМ открива обществено обсъждане по Мярка 5-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ
                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом 22.01.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

МИГ-ЛОМ - работни посещения в Италия и Испания

През м. декември членове на Управителния съвет и на екипа на Местна инициативна група /МИГ/ Лом, заедно с колеги от МИГ „Завет, Кубрат“ и МИГ “Балчик- Генерал-Тошево“ направиха работни посещения и обмяна на опит с местни инициативни групи от селски райони в Италия и Испания.
                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом 3.01.2019 г.
                                                                                                           
Прочети още...

(1) (2) (3)

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти