hmenu

Добре дошли!


СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛОМ“

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ЕКИП ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:

I. Изпълнителен директор – 1 брой;
II. Експерт по прилагане на Стратегията за местно развитие – 2 броя;
III. Счетоводител – 1 брой;

                                                                                                  Прочети цялата обява...
Документи за подпис от одобрените кандидати:
Изтеглете от тук - Декларация към чл 24 относно липсата на обстоятелства по чл 12 ал 3
и от тук - Предварително споразумение

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИГ-ЛОМ

П О К А Н А

за
УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА МИГ-ЛОМ,

По решение на УС на МИГ-Лом /протокол №2/11.04.2017/, на основание чл. 19 ал 2 и 3 Ви каним за участие в заседание на общото събрание на МИГ – ЛОМ, което ще се проведе на 28 април /петък/ 2017 г, от 18:00 часа, в гр. Лом, ул. „Г.Манафски“ 19 – Административна сграда Общински пазар, при следния проекто-дневен ред:

 • Представяне на новите членове на МИГ-ЛОМ, приети от УС съгласно чл.12 от Устава на МИГ-ЛОМ.
 • Приемане на Стратегия за ВОМР и решение за кандидатстване за финансирането и по подмярка 19.2. от ПРСР.
 • Определяне на имуществени вноски и членски внос.

Всички материали по дневния ред са на разположение на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж.2 Регистрацията ще започне в 17:15 часа -а членовете - срещу документ за самоличност, а пълномощниците – срещу писмено пълномощно с минимално съдържание, определено в Устава на сдружението и срещу документ за самоличност.

Съгласно чл. 19 ал 4 от Устава на МИГ-ЛОМ при липса на кворум от 50 % събранието ще се проведе с един час по-късно, независимо от броя на явилите се членове. Кворумът се установява по регистрационния списък.

УС на МИГ-Лом

ПОКАНА

За второ и трето обществено обсъждане на Стратегията за ВОМР - 21 и 28 април 2017.                                                                                                       Прочети още...

ПОКАНА
За провеждане на обществено обсъждане (в рамките на под-дейност 5.4 от ДБФП)
на тема:
Обществено обсъждане на разработваната Стратегия за ВОМР до 2020 г. на Местна инициативна група - ЛОМ
                                                                                                               Прочети още...
ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПУБЛИЧЕН СЕКТОР -  общинска администрация и други публични органи - на 28.03.2017 г. от 10:30                                           Прочети още...


ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕСТОПАНСКИЯ СЕКТОР -  неправителствени организации и читалища - на 28.03.2017 г. от 10:30                                                       Прочети още...


ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТОПАНСКИЯ СЕКТОР -  земеделски производители и преработватели, предприятия от горския сектор - на 27.03.2017 г. от 10:30

                                                                                                               Прочети още...


ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТОПАНСКИЯ СЕКТОР -  туризъм, услуги, производство и др. - на 27.03.2017 г. от 10:30                                                                       Прочети още...


ПОКАНА ЗА СЪБИТИЯТА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2017 г.                            Прочети още...
Уважаеми съграждани,

Съгласно публикувания график и покани на сайта на МИГ-ЛОМ през февруари 2017 година бяха проведени следните събития:

                                  Прочети още...ПОКАНА ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ

                                                                                                         Прочети още...


Уважаеми съграждани,

Във връзка с изпълнение на проекта по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД 50-104/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., Ви уведомяваме за предстоящото провеждане на публични събития                                                                                 Прочети още...
Уважаеми жители на територията на Община Лом,
Информираме Ви, че на 23 и 24 януари 2017 година, в сградата на Община Лом бяха проведени три еднодневни информационни семинари съгласно предварителния график. 

                             Прочети още...


Брошура

Издадена е брошура "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.", която може да изтеглите от тук във формат PDF.
ПОКАНА

за еднодневни информационни срещи/семинари

                                                                                                                Прочети още...


Уважаеми съграждани, Информираме ви, че в рамките на Проект № РД 50-104/17.08.2016 г. - подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”, Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони етапът на провеждането на информационните кампании 2.1. от БФП приключва през месец януари 2017 година.                                                                                  Прочети още...Лом

Информационна среща с представители на стопански сектор - град Лом 23.11.2016


                                Прочети още...
Информационна среща с представители на нестопанския сектор - град Лом 22.11.2016                                                                                                 Прочети още...

Информационна среща с представители на публичния сектор - град Лом 21.11.2016                                                                                                                 Прочети още...

Информационна среща в село Сталийска махала - 18.11.2016            Прочети още...

Станево
Информационна среща в село Станево - 11.11.2016


                                Прочети още...

Информационна среща в село Сливата - 9.11.2016                          Прочети още...

Трайково

Информационна среща в село Трайково - 27.10.2016


                                 Прочети още...

Информационна среща в село Долно Линево - 25.10.2016               Прочети още...

Информационна среща в село Замфир - 18.10.2016                         Прочети още...

Информационна среща в село Добри дол - 11.10.2016                     Прочети още...

Информационна среща в село Ковачица - 7.10.2016                        Прочети още...

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0887 658 204
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти