hmenu

Добре дошли!


Обява на Областния управител на област Монтана от 27.4.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В съответствия с указания, получени от Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество в МРРБ Ви информирам, че в периода от 7 май до 22 юни 2018 г. ще бъде отворена Четвърта покана за набиране на проектни предложения по Програмата за междурегионално сътрудничество "Интеррег Европа" 2014-2020 г. Допустими бенефициенти по програмата са национални, регионални и местни публични органи, други публичноправни институции (университети, агенции за регионално развитие, организации, подпомагащи бизнеса и др.) и неправителствени организации.

                                                                                                            Прочети още...

П О К А Н А


ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТ-ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ ПО СВОМР НА СНЦ МИГ-ЛОМ


Във връзка с изпълнение на Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-40/24.04.2018 по подмярка "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" и по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. със Заповед № 3 / 02.05.2018 на Председателя на КУО на МИГ-Лом, и на основание чл.22 т.11 от Устава на Миг-Лом и чл.8, ал.1 от Вътрешните правила за избор на външни оценители на МИГ-Лом и Минималните изисквания към реда за оценка на проекти, СНЦ "МИГ-Лом" кани заинтересованите лица да участват в конкурс за избор на външни експерт-оценители.

Пълният текст на поканата, както и всички необходими документи и информация за кандидатстване можете да изтеглите от тук.


П О К А Н А за участие в заседание на Общото събрание на МИГ-Лом
                                                                                                             Прочети още...

Обява за обществено обсъждане на промени в стратегията на МИГ-Лом поради промяна в националното законодателство

Дата на откриване: 27.4.2018 г.

Дата на приключване: 10.05.2018 г, 17:00 ч.

                                                                                                             Прочети още...


На 23.04.2018 г. г-жа Пенка Пенкова, председател на Колективния управителен орган на Сдружение „Местна инициативна група Лом“ подписа Споразумение за изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие.                                                                                                                                     Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ-Лом
                                                                                                              Прочети още...

На 27 март от 17 ч. в административната сграда на Общински пазар Лом, МИГ–Лом проведе Общо събрание на своите членове, на което отчете дейността си за периода от създаването си през февруари 2017 г. до края на годината.
                                                                                                              Прочети още...

П О К А Н А за участие в заседание на Общото събрание на МИГ - Лом
                                                                                                              Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ - Лом
                                                                                                              Прочети още...

П О К А Н А за заседание на Управителния съвет на МИГ - Лом
                                                                                                              Прочети още...

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВУО/УС НА МИГ-Лом
П О К А Н А
за участие в извънредно заседание
                                                                                                              Прочети още...

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме ви, че на 29.12.2017 г. многофондовата стратегия на ВОМР на МИГ-Лом е одобрена за финансиране и реализация в периода 2018-2023 г.
                                                                                                              Прочети още...

<1><2>

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти