hmenu

ПОКАНА

за участие в информационна среща за местни лидери и потенциални кандидати за минимум 10 участника по мярка 4-7.2 в рамките на изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-40/24.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Във връзка с отворен прием на проектни предложения по мярка 4-7.2 от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група - ЛОМ”, Ви каним да участвате в информационна среща по тема:
„Запознаване с процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.057- МИГ – ЛОМ, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Дата на провеждане: 29.08.2018 /сряда/
Място на провеждане: гр. Лом, Административна сграда Общински пазар - Зала 2
Начален час: 10.00 часа

Участие в обучението може да заявите:
1. По e-mail: office@miglom.org,
2. По телефон: 0888 25 27 01
3. Участие в обучението може да вземете и без предварително заявяване.

За предварително запознаване всички материали са на разположение на адрес: гр. Лом, ул. „Георги Манафски” №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж.2

С уважение, ПЕНКА ПЕНКОВА Председател на УС

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти