hmenu
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ И ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ВКО


П О К А Н А

за ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА КУО ПО ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОДБОР И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ И ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ВКО,

Предстои провеждане на двудневно обучение - 27 и 28 септември /четвъртък и петък/ 2018 г. на екипа, членовете на КУО, потенциални бенефициенти  на територията на МИГ ЛОМ в рамките на изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-40/24.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. на тема:

„Запознаване с процеса на работа в ИСУН 2020 при подаване и отчитане на проектни предложения, подадени по Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ“

Събитието ще се проведе на 27 и 28 септември 2018 година, от 10:00 часа.

Място на провеждане: гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19, ет. 2 – зала №2

С уважение, Пенка Пенкова, Председател на УС


Проект ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. / Договор 154/23.08.2016 - по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти