hmenu

П О К А Н А

за ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ-ЛОМ


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УС НА МИГ-ЛОМ,


Съгласно чл. 21 ал.6 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ и във връзка с извънредната ситуация свързана с разпространението на Covid 19, Ви каня за участие в неприсъствено (online или телефонно) заседание на УС/КУО, което ще се проведе на 11.01.2021 г., от 9 ч. при следния

дневен ред:

 1. Взимане на решение за одобряване на обява за прием, насоки и образци на документи за подбор на проектни предложения по процедура на подбор на проекти BG06RDNP001-19.405 по мярка 1- 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“;
 2. Взимане на решение, на основание чл. 25 чл. (5) от Устава на МИГ ЛОМ, функциите на председателя на УС на МИГ ЛОМ да бъдат изпълнявани от Тихомир Замфиров - член на УС, по процедура на подбор на проекти BG06RDNP001-19.405, мярка 1- 4.1. "Инвестиции в земеделски стопанства";
 3. Други.
С уважение
Георги Гаврилоов
председател на УС

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти