hmenu
На 11 и 12 юли в зала 2 на Административната сграда на Общински пазар бе проведено обучението на екипа, членовете на КУО – Общото събрание, и потенциални бенефициенти на територията на МИГ ЛОМ.
ОбучениеДвете еднодневни обучения на присъствалите 36 участника са във връзка с прилагането на Стратегията за местно развитие на МИГ- ЛОМ, изпълнението на Актуализирания индикативен график за приеми по мерки от СВОМР на МИГ ЛОМ за 2018 г. и подготвените четири броя насоки за обявяване в ИСУН през този и следващия месец.
Обучението бе проведено от СНЦ Обучение„ИНИЦИАТИВА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ на тема:
• Подготовка и управление на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020 г., ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020 г.;
• Подготовка и управление на проекти по Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г.
ОбучениеОбучениеПрактиците лектори - Лучко Македонски от МИГ „Панагюрище-Стрелча-Лесичово“ и Нели Цветкова от МИГ „Белово-Септември-Велинград“, освен разяснения по оперативните програми и начина на кандидатстване обърнаха внимание на някои добри и лоши практики, както на методите и начините за предотвратяването на грешки.

Комплект презентации от обучението може да изтеглите от тук.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти