hmenu

Инфо среща
На 25.10.2018 г. се проведе информационна среща по мярка 13 от СВОМР на МИГ ЛОМ, процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.028, МИГ-ЛОМ – „ПОДОБРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА РАСТЕЖ НА МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ- ЛОМ“ по ОП: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” в изпълнение на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Присъстващите 10 потенциални бенефициенти, представители на малките и средни предприятия, развиващи дейността си на територията на МИГ-ЛОМ бяха запознати с   възможностите за кандидатстване по мярката, подаване на проектопредложения чрез ИСУН 2020, критериите за  последваща оценка на отделните проекти и начина на изпълнение и отчитане на проекти.
Общият размер на средствата по процедурата е: 1 955 800  лева.
Крайният срок за кандидатстване е 18.11.2018 г.
През 2019 г. ще бъде  обявен нов прием на проекти.

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти