Днес, 03. 12. 2021 г. в Зала 1 на Административна сграда на Общински пазар, МИГ Лом проведе информационна конференция на тема „Подходът ВОМР – научени уроци и перспективи за територията на МИГ Лом“ с участие на повече от 50 представители на местната общност.

Информационна конференция
Конференцията откри г-н Георги Гаврилов, Председател на УС на МИГ Лом и отчете приноса в икономическия живот на общината и високото място, което Местната инициативна група си е извоювала и вече е утвърдена структура на територията на община Лом.

„Досега с посредничеството на МИГ Лом има сключени 41 договора по различните оперативни програми. Част от тях са в процес на изпълнение, други вече са реализирани. Изплатените суми по сключените договори са 2 440 380,90 лв. , от които се възползва местния бизнес, земеделските производители, училищата и неправителствения сектор“. Това сподели с присъстващите г-жа Румяна Симеонова, изпълнителен директор на МИГ Лом.

Ето как се разпределят изплатените средства по отделните програми:
1 269 992,41 лв. – Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,
382 244,15 лв. – ОП „Наука и образание за интелигентен растеж“,
321 239,05 лв. – Програма за развитие на селските райони и
466 904,29 лв. за ОП “Развитие на човешките ресурси“.

Информационна конференция
С голям интерес бяха посрещнати презентациите на г-жа Люба Йонкова, мениджър проекти от СНЦ България Трейнинг и управител Ривас Тур ЕООД, която представи европейския опит от приложение на подхода Водено от общностите местно развитие и г-н Венцислав Димитров, изпълнителен директор МИГ Сливница-Драгоман - партньор от българска страна с представянето на проект „Кажи сирене! Балканско сирене“, в който участват четири МИГ от територията на България и четири инициативни групи от Румъния и три асоциирани партньори от Молдова.

Информационна конференция
До края на 2023 година общият бюджет на МИГ ЛОМ вече е 8 152 823 лв. Промяната идва от увеличаване ресурса по ПРСР със 799 000 лева., които се разпределят така:
МЯРКА 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – 409 000 лв. • МЯРКА 4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” - 390 000 лв.

Екипът на МИГ-Лом продължава изпълнението на Стратегията за развитие и се готви за следващия програмен период.

Ще го направим заедно!За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти