hmenu

Подмярка 19.1


Информация за прилагането на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на територията на Община Лом

На 12.12. 2015 г. Община Лом, като представител на изградено местно публично – частно партньорство внесе Заявление за изразяване на интерес за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014 – 2020г. по обявената от Министерство на земеделието и храните Втора  покана за прием. След одобрение за прилагане на подмярката, На 17.08.2016 г. Община Лом подписа договор № 50 – 104 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) на стойност 57 054.90 лв, от които 90% (51 349,41 лв) европейско финансиране и 10% (5 705,49 лв) национално съфинансиране. Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев връчи договора на Валентин Евтимов – заместник-кмет на Община Лом, по време на официална церемония, която се проведе в Министерството на земеделието.
 
В изпълнение на договора Община Лом ще изпълнява проект за период от 9 месеца (от 17.08.2016 до 17.05.2017) и ще бъдат осъществени следните дейности:
•    Формиране и учредяване на публично-частно партньорство – изградено Сдружение „Местна инициативна група“, съкратено МИГ-ЛОМ, регистрирано по ЗЮЛНЦ;
•    Популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ чрез информационни събития, създаване на сайт МИГ-ЛОМ и чрез разпространение на информационни материали;
•    Обучение екипа на МИГ и местни лидери по ВОМР;
•    Проучване и анализ на територията;
•    Изготвяне на Стратегия за местно развитие (СМР);
•    Координация и администрация на проекта.

Целта  на проекта по подмярка 19.1 е да бъде постигната висока обществена активност на местно ниво и разработена стратегия за водено от общностите местно развитие, за изпълнението на която МИГ да кандидатства по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие на ПРСР 2014 - 2020“.