hmenu
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“, Специфична цел 1 на ОП РЧР: Увеличаване на броя на лицата от уязвими етнически общности, включени в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите, мигранти, участници с произход от други държави.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ – ЛОМ, която покрива територията в административните граници на Община Лом и включва град Лом и селата Добри дол, Долно Линево, Замфир, Ковачица, Орсоя, Сливата, Сталийска махала, Станево, Трайково.
 
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Подобряване достъпа до заетост.
2. Подобряване достъпа до образование.
3. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги.
4. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи


Общ размер на бюджета на процедурата: 195 580,00 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bg и интернет страницата на МИГ ЛОМ - http://miglom.org/

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Условия за кандидатстване;
 2. Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
 3. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 4. Документи за договор.


Протокол на УС за избор на комисия за подбор на проектни предложения.
За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти