Уважаеми съграждани,

Във връзка с изпълнение на проекта по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД 50-104/17.08.2016 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., Ви уведомяваме за предстоящото провеждане на публични събития за информиране на местното население и работни срещи за консултиране на разработването на Стратегия за ВОМР до 2020 г. на МИГ-Лом съгласно приложения график за месец февруари 2017 г.

Детайлен график на срещите за месец февруари 2017 г.

Събития

Проект: ДБФП № РД 50-104/17.08.2016 г. по под-мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие", финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти