ПРОУЧВАНИЯ И АНАЛИЗИ


ПРОУЧВАНЕ на местните ресурси за устойчив алтернативен туризъм на територията на СНЦ "МИГ Лом", свързан с развитието и популяризирането на рибарския поминък 2021 г.

АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД за Нематериалното културно наследство на територията на МИГ-Лом и на концепция за опазването и популяризирането му чрез проекти по Стратегията за ВОМР - 30.11.2020 г.

АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД Проучване и анализ на местната идентичност на трите партньора - България, Италия и Испания. Декември, 2019 г.

АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД Анализ на условията и възможностите за приобщаване и социално включване на младите ромски майки от маргинализирани общности, живеещи като компактни маси на територията на МИГ-Лом. Ноември, 2018 г.

АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД Икономическата активност на младите хора на територията на МИГ-Лом. Октомври, 2018 г.

АНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД Потребностите от социални услуги на лицата от рисковите групи - възрастни и хора с увреждания. Септември, 2018 г.