Анкетна карта


Анкетна карта за идентифициране на потенциални бенефициенти и проектни предложения към Стратегия за водено от общностите местно развитие до 2020 г. на
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА (МИГ) - ЛОМ.

Изтеглете тук:

Вариант за Word 97-2003
Вариант за Word 2007 и по-нов


ВНИМАНИЕ! Не можете да попълвате анкетната карта онлайн. Трябва да свалите файла на компютъра си и след като го попълните и запишете промените да го прикачите към имейл, който да изпратите на нашия адрес!

Моля, изпращайте попълнените анкетни карти на имейл: office@miglom.org>