Документи


- Индикативен график - 2024 г. - 7.2.2024 г.
- График за мониторинг на проекти - 2024 г.
- Индикативен график - 2024 г.
- Индикативен график - 2023 г.
- График за мониторинг на проекти - 2023 г.
- Индикативен график - 2022 г.
- Заповед 24 за дистанционна работа на МИГ Лом
- Заповед 23 за дистанционна работа на МИГ Лом
- Индикативен график - 2021 г.
- Индикативен график - 25.09.2020 г.
- Индикативен график - 20.08.2020 г.
- Заповед 29 за дистанционна работа на МИГ Лом
-
Заповед 7 за дистанционна работа на МИГ Лом
-
Индикативен график за 2020 година, остатъчен ресурс
- Заповед 6 за дистанционна работа на МИГ Лом
- Декларация 6, Управителен съвет
- Заповед № 10 от 01.11.2018 г. за назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по мярка 4-7.5
- Ръководство за бенефициента по ВОМР
- Заповед ОПИК, № 6, 30.08.2018 г.
- Актуализиран Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-Лом, 2018 година
- Заповед № РД09-517 от 01.06.2018 г. на Заместник-министър на земеделието, храните и горите
- Списък на лицата, подписали декларация по приложение № 6 към чл.24, ал.1, т.8
- Заповед за одобрение на стратегията за ВОМР на МИГ-Лом
- Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ-Лом
- Бюджет на МИГ-Лом - 02.04.2018 г.
- Индикативна програма 2018 г. - 02.04.2018 г.
- Индикативна програма - таблица 2018 г. - 02.04.2018 г.
- РЕШЕНИЕ № МО9-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка - 21.04.2017 г.