Правилници на МИГ - Лом


Ръководство за бенефициента по ВОМР

Вътрешни правила ДАНС

Правила за работа на оценителна комисия при подбор на проекти, финансирани чрез ВОМР

Утвърден списък на външните оценители

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за документооборота и счетоводна политика на СНЦ "Местна инициативна група - Лом"

Вътрешни правила за осъществяване на обществено полезна дейност и за набиране на средства, както и за разходване на имущество на сдружение "Местна инициативна група - Лом"

Вътрешни правила за административно-организационна дейност, публичност и визуализация

Вътрешни правила на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група - Лом" за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма при юридически лица с нестопанска цел.

Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки по ЗОП и поддържането на профила на купувача

Вътрешни процедурни правила за избор на външни експерти-оценители на проекти към стратегията на ВОМР на СНЦ "МИГ-Лом"

Минимални изисквания към реда за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР

Харта на клиента

Процедура за подбор на проекти по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2010 г.

Процедура за подбор на проекти по "Програма за развитие на селските райони" 2014-2010 г.

Процедура за подбор на проекти по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2010 г.

Процедура за подбор на проекти по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2010 г.