hmenu

Правилници на МИГ - Лом


Вътрешни правила ДАНС

Правила за работа на оценителна комисия при подбор на проекти, финансирани чрез ВОМР

Утвърден списък на външните оценители

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за документооборота и счетоводна политика на СНЦ "Местна инициативна група - Лом"

Вътрешни правила за осъществяване на обществено полезна дейност и за набиране на средства, както и за разходване на имущество на сдружение "Местна инициативна група - Лом"

Вътрешни правила за административно-организационна дейност, публичност и визуализация

Вътрешни правила на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група - Лом" за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма при юридически лица с нестопанска цел.

Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки по ЗОП и поддържането на профила на купувача

Вътрешни процедурни правила за избор на външни експерти-оценители на проекти към стратегията на ВОМР на СНЦ "МИГ-Лом"

Минимални изисквания към реда за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР

Харта на клиента

Процедура за подбор на проекти по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2010 г.

Процедура за подбор на проекти по "Програма за развитие на селските райони" 2014-2010 г.

Процедура за подбор на проекти по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2010 г.

Процедура за подбор на проекти по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2010 г.