hmenu
          Секцията „Отворени процедури” се поддържа с цел изпълнение на задълженията на СНЦ „Местна инициативна група – Лом“ за осигуряване на възможност на заинтерeсованите лица за кандидатстване и достъп до условията за изпълнение на одобрените проекти, във връзка със сключено Споразумение № РД 50-40/24.04.2018 г. за изпълнение на стратегия за ВОМР на територията на община Лом по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Молим, преди да се свържете с нас при възникнали въпроси или неясноти да проверите дали на вашия въпрос вече не е даден отговор в секцията "Често задавани въпроси"!

Тук може да видите Регистър на подадените проекти по СВОМР.

Документи за Отворените процедури


OPНасоки по Мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности от СВОМР на МИГ ЛОМ.OPНасоки по Мярка 4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на МИГ ЛОМ.

Приключена за подаване на проектни предложения.

Заповед №10 от 1.11.2018 г.
Протокол на УС № 16 от 01.11.2018 г.
Декларации Елена Тричкова
Декларации Мария Метин
Декларации Огняна Найденова
Декларации Румяна Цветева
Декларации Румяна Симеонова
Протокол 1 от 10.11.2018 на КППП
Протокол 2 от 16.11.2018 на КППП


OP
Насоки по Мярка 13 „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ-Лом“ от СВОМР на МИГ ЛОМ.

Приключена за подаване на проектни предложения на 18.11.2018 г.

Протокол на УС № 17 от 19.11.2018 г.
Заповед №12 от 20.11.2018 г.За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти