Секцията „Мерки - процедури” се поддържа с цел изпълнение на задълженията на СНЦ „Местна инициативна група – Лом“ за осигуряване на възможност на заинтерeсованите лица за кандидатстване и достъп до условията за изпълнение на одобрените проекти, във връзка със сключено Споразумение № РД 50-40/24.04.2018 г. за изпълнение на стратегия за ВОМР на територията на община Лом по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Молим, преди да се свържете с нас при възникнали въпроси или неясноти да проверите дали на вашия въпрос вече не е даден отговор в секцията "Често задавани въпроси"!

Тук може да видите Регистър на подадените проекти по СВОМР.

Документи на процедурите по ПРСР


OPПрием по Мярка 1-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ - 2023 г. - втори краен срок за кандидатстванеOPПрием по Мярка 1-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ - 2023 г.OPПрием по Мярка 1-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ - втори краен срокOPПрием по Мярка 1-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМOPВтори прием по Мярка 1-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМOPПърви прием по Мярка 1-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ
OPПрием по Мярка 2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от СВОМР на МИГ ЛОМ. 2022 г. Втори краен срок.
OPПрием по Мярка 2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от СВОМР на МИГ ЛОМ. 2021 г. Първи краен срок.
OPПърви прием по Мярка 2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от СВОМР на МИГ ЛОМ.

OPПрием по Мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ.OPПрием по Мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ. Втори краен срокOPПрием по Мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от СВОМР на МИГ ЛОМ - 4.11.2020 г..OPВтори прием по Мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от СВОМР на МИГ ЛОМ.OPПърви прием по Мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от СВОМР на МИГ ЛОМ.
OPПърви прием по Мярка 4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на МИГ ЛОМ.


OPНов прием с два крайни срока по Мярка 4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на МИГ ЛОМ.


OPВтори прием по Мярка 4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на МИГ ЛОМ.OPПърви прием по Мярка 4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на МИГ ЛОМ.
OPПрием по Мярка 5-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ

OPПрием по Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ, 21.11.2023 г.


OPВтори прием по Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ, 06.10.2021 г.OPПърви прием по Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ, 11.11.2020 г.OPПрием по Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ. Удължава се срокът за прием на проектни предложения до 29.5.2019 г.

Документи на процедурите по ОПНОИРOPМИГ ЛОМ открива процедура за втори прием по "МИГ Лом мярка 7 - Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ.


OPМИГ ЛОМ открива процедура с код в ИСУН 2020 - BG05M20P001-3.007 за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "МИГ Лом мярка 7 - Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ.

Документи на процедурите по ОПРЧР


OPПрием по Мярка 8 „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ.


OPВтори прием по Мярка 8 „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ.OPПърви прием по Мярка 8 „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ.

OPПрием по Мярка 9 „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост-2020" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМOPПрием по Мярка 9 „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ - удължен срок за прием до 30.06.2019 г.

OPПрием по Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ - 2020 г.OPПрием по Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ
OP Прием по Мярка 11 „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца" от СВОМР на МИГ ЛОМ.
OPПрием по Мярка 12 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ ЛОМ" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМOPВтори прием по Мярка 12 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ ЛОМ" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМOPПърви прием по Мярка 12 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ ЛОМ" от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ

Документи на процедурите по ОПИКOP
Първи прием по Мярка 13 „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ-Лом“ от СВОМР на МИГ ЛОМ. - 11.11.2020 г.OP
Прием по Мярка 13 „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ-Лом“ от СВОМР на МИГ ЛОМ.


Подмярка 19.3OP
Административен договор по подмярка 19.3
За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти