hmenu
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВТОРИ ПРИЕМ ПО ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПНОИР

Във връзка с втори прием по отворена процедура за подбор на проектни BG05M20P001-3.007 „МИГ ЛОМ мярка 7 Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми”, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

П О К А Н А
до всички потенциални бенефициенти и заинтересовани лица по процедурата

От 19 февруари 2020, в електронната платформа за подаване на проектни предложения ИСУН 2020, е отворена с втори краен срок процедура BG05M20P001-3.007, по която могат да кандидатстват училища и детски градини от територията на МИГ ЛОМ и Община Лом.

Начална дата на втори прием е 19.02.2020.
Крайният срок на втори прием е до 17.00 часа на 27.04.2020 г.
Удължава се крайният срок за втори прием до 17.00 часа на 26.05.2020 г.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект: 50 000,00 лева.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект: 200 000,00 лева.
Процент на съфинансиране: Не се изисква съфинансиране от стана на бенефициентите.

Размер на БФП - 466 834,00 лв.

Във връзка с процедурата ще бъде проведена разяснителна информационна кампания чрез: Публикуване на информация в сайта на МИГ ЛОМ http://miglom.org/;

Лице за контакт: Експерт стратегия, GSM: 0877 944 759 и 0888 252 701, office@miglom.org

Съгласно чл.26, ал.8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по процедурата могат да искат разяснения във връзка с Насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичане срока на кандидатстване на адрес: office@miglom.org

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Обява по мярка 7 с удължен срок от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЛОМ;
 2. Условия за кандидатстване;
 3. Заповед № 8

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОЛЕКТИВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА МИГ ЛОМ
Д-Р Г. ГАВРИЛОВЗа контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти