hmenu
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВТОРИ ПРИЕМ ПО ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПНОИР

Във връзка с втори прием по отворена процедура за подбор на проектни BG05M20P001-3.007 „МИГ ЛОМ мярка 7 Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми”, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

П О К А Н А
до всички потенциални бенефициенти и заинтересовани лица по процедурата

От 19 февруари 2020, в електронната платформа за подаване на проектни предложения ИСУН 2020, е отворена с втори краен срок процедура BG05M20P001-3.007, по която могат да кандидатстват училища и детски градини от територията на МИГ ЛОМ и Община Лом.

Начална дата на втори прием е 19.02.2020.
Крайният срок на втори прием е до 17.00 часа на 27.04.2020 г.


От общия бюджет на процедурата 977915,00 лв. МИГ ЛОМ одобри 4 проектни предложения, на обща стойност 691151,21 лв. Остатъчният ресурс, в рамките на който ще се реализира настоящият прием е 286 763,79 лева.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект: 50 000,00 лева.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект: 200 000,00 лева.
Процент на съфинансиране: Не се изисква съфинансиране от стана на бенефициентите.

Във връзка с процедурата ще бъде проведена разяснителна информационна кампания чрез: Публикуване на информация в сайта на МИГ ЛОМ http://miglom.org/;

Срещи на експерт от МИГ ЛОМ с кандидати по процедурата – в периода 19.02.2020 г- 10.03.2020 г.: всеки четвъртък от 14.00-15.00 часа в офиса на МИГ ЛОМ на адрес гр. Лом, ул. „Г.Манафски“ 19, ет.2

Информационна среща с всички заинтересовани лица по процедурата, която ще се проведе на 28.02.2020 г. /петък/ от 15:00 ч. в заседателна зала №2, ул. Г.Манафски 19, ет.2

Съгласно чл.26, ал.8 от ЗУСЕСИФ кандидатите по процедурата могат да искат разяснения във връзка с Насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичане срока на кандидатстване на адрес: office@miglom.org

Очакваме Вашето присъствие и активно участие!


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОЛЕКТИВНИЯ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА МИГ ЛОМ
Д-Р Г. ГАВРИЛОВЗа контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти