Стратегия за ВОМР на МИГ - Лом


Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1 от НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛОМ

Въведение

През периода 2007–2013 г. в България за първи път ефективно се прилага подхода ЛИДЕР като инструмент за децентрализирано управление и интегрирано местно развитие в селските райони. В резултат от това в страната са създадени 35 местни инициативни групи, обхващащи 57 общини, и 6 местни инициативни рибарски групи на територията на 17 общини.

...

Изтеглете последна версия на Стратегията във формат PDF тук