ЛИДЕР / ВОМР


ЛИДЕР
История

Политическият и финансов инструментът „Лидер"  е създаден през 1991 година. Той предоставя на местните общности в селските райони на ЕС възможността  да играят активна роля в изграждането на собственото им бъдеще. Основната идея на подхода „Лидер" се основава на разбирането, че поради разнообразието на селските райони в Европа, стратегиите за развитие са много по-ефективни и ефикасни, ако се създават и прилагат на местно ниво от местните участници, придружени от ясни и прозрачни процедури, подпомагане от съответните администрации и необходимата помощ за разпространение на добрите практики.

От 1991 до 2007 година. се развиват три поколения „Лидер": Лидер I (1991-93), Лидер II (1994-99) и Лидер+ (2000-06).През това време страните-членки и регионите подкрепят програмите „Лидер" с отделно финансиране на ниво Европейски съюз.

В  програмния период 2007-2013 година „Лидер" вече не е отделна програма, а е интегриран подход в Програмата за развитие на селските райони /2007-2013г./ - Ос 4 . Това означава, че „Лидер" е включен в общите национални и регионални програми за развитие на селските райони, финансирани от ЕС, заедно с редица други видове оси за развитие на селските райони.
Финансирането за оста „Лидер" от 2007г. идва от общите финансови трансфери, получавани от всяка страна-членка от ЕС по новия Европейски Селскостопански Фонд за Развитие на Селските Райони (ЕСФРСР) за подпомагане на развитието на селските райони.

Основните характеристики на подхода „Лидер":
Териториален подход: Подходът ЛИДЕР се прилага върху даден район, който обхваща малка, хомогенна, социално свързана територия, често характеризирана от общи традиции, местна идентичност, чувство за принадлежност или общи нужди и очаквания.
Избраният район трябва да има достатъчна кохерентност и критична маса по отношение на човешки, финансови и икономически ресурси за поддържане на жизнена местна стратегия за развитие. Не е нужно този район или територия да отговарят на предварително зададени административни граници (общини или области).
Подход отдолу-нагоре: Подходът „отдолу-нагоре" означава, че местните хора участват във вземането на решения за стратегията и избора на приоритети, които да бъдат следвани. Създаването на капацитет е основна част от подхода „отдолу-нагоре" и той включва:
Работа в мрежа: Мрежите обхващат обмяна на резултати, опит и ноу-хау между различните МИГ, между администрациите и организациите, участващи в развитието на селските райони. Мрежите са начин на споделяне на добри практики и за разпространяване на иновациите. Мрежите създават връзки между хора, проекти и селски райони и по този начин могат да спомогнат за преодоляване на изолацията, пред която са поставени някои селски райони. Мрежите биват:
•    институционални (или формални), финансирани и създадени от ЕК и правителството
•    неформални (национални, регионални и местни).
Публично-частни партньорства (местни инициативни групи): МИГ е оперативното звено, което осъществява координационна роля за  изготвянето и  осъществяването на  стратегията за местно развитие, като взема решения за разпределянето на финансовите ресурси и управлението им.

Водено от общностите местно развитие/ ВОМР

„Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) е продължение на подхода ЛИДЕР в новия програмен период 2014 -2020 . Основните принципи, върху които се гради подхода са същите, както при ЛИДЕР.

Новото е, че подходът е част от националните програми по развитие на селските райони и възможността за финансиране на местните стратегии за развитие от повече от 1 фонд – така нареченото многофондово или мултифондово финансиране.ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020

МЯРКА 19 Водено от общностите местно развитие 2014-2020 г. ВОМР/ЛИДЕР е метод за включване на партньори на местно равнище, включително на гражданското общество и местните икономически участници в разработването и прилагането на местни интегрирани стратегии, които помагат на своите региони и спомагат за преход към по-устойчиво бъдеще.

Подмярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности

Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ цели да подкрепи подготовката на местните общности за прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие през периода 2014 – 2020 г. и се финансира по линия на Европейския фонд за развитие на селските райони.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за подготвителни дейности, включващи изграждане на капацитет, обучение и създаване на мрежи с цел изготвяне и изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие, които включват:
Обучение на местни заинтересовани страни;
• Проучвания в съответната територия;
• Изготвяне на стратегия за воденото от общностите местно развитие, включително консултации със заинтересованите страни за целите на подготовката на стратегията;
• Дейности за координация на процеса.

Подмярка19.2. Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие        
 СМР

 Бюджетът за този прием по подмярка 19. 2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” е както следва:
1. от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. в размер на левовата равностойност на 60 108 917 евро.
2. от Оперативна програма „Околна среда” за периода 2014-2020 г. в размер на левовата равностойност до 38 057 831 евро.
3. от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2014-2020 г. в размер на левовата равностойност на 49 749 189 евро.
4. от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014-2020 в размер на левовата равностойност на 16 194 233 евро по приоритетна ос „Технологично развитие и иновации“ и 37 786 543 евро по приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж за малки и средни предприятия“.

Максималният размер на общия публичен принос в бюджета на една стратегия за ВОМР от:
1. Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. е в размер до левовата равностойност на:
а) 1 000 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с население от 10 000 до 15 000 жители (включително);
б) 1 500 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с по-голямо население от посоченото в буква „а“. 2 2. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. е в размер до левовата равностойност на 760 000 евро;
3. Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. е в размер до левовата равностойност на:
а) 500 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с население от 10 000 до 15 000 жители;
б) 1 000 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с население от 15 001 до 45 000 жители включително;
в) 1 500 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с над посоченото в буква „б“ население.
4. Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. е в размер до левовата равностойност на 60 евро за 1 хектар при изпълнение на консервационни мерки, съгласно Националната приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000. Максималният размер на финансиране на една стратегия се определя в зависимост от размера на територията от мрежата НАТУРА 2000, за която се предвиждат инвестиционни дейности.
Максималната стойност на допустимите разходи за един проект, подпомаган по стратегията за водено от общностите местно развитие не може да надвишава левовата равностойност на 200 000 евро


Подмярка 19.3.Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи
С тази подмярка местните групи за действие се насърчават да осигурят принос в развитието на съответните селски райони, чрез взаимодействие и реализиране на съвместни проекти с други български МГД чрез проекти за вътрешно-териториално сътрудничество, или с други МГД от ЕС или с подобен тип структури от трети страни – транснационални проекти за сътрудничество. Опитът показва, че сътрудничеството между местните групи за действие дава иновативни възможности за постигане целите на подхода ЛИДЕР, разширява възможностите за обмен на опит и ноу-хау, а в случаите на транснационално сътрудничество насърчава изграждането на чувство за общност и идентичност на европейските селски райони. По отношение на стратегиите за водено от общностите местно развитие, проектите за сътрудничество увеличават ползите, които те носят за селските райони и населението и допринасят за тяхното устойчиво развитие.

Подмярка 19.4. Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие
За прилагане на стратегиите за водено от общностите местно развитие, местните групи за действие изпълняват подмярка „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“. Те имат за цел да обезпечат МГД с необходимия финансов ресурс за ефективното изпълнение на стратегиите и тяхното популяризиране