Секцията „Отворени процедури” се поддържа с цел изпълнение на задълженията на СНЦ „Местна инициативна група – Лом“ за осигуряване на възможност на заинтерeсованите лица за кандидатстване и достъп до условията за изпълнение на одобрените проекти по подмярка 19.3 на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Молим, преди да се свържете с нас при възникнали въпроси или неясноти да проверите дали на вашия въпрос вече не е даден отговор в секцията "Често задавани въпроси"!

Тук може да видите:
Регистър на подадените проекти по СВОМР;
Подписано споразумение с партньорите от Италия и Испания;
Анекс към споразумението - BG, EN;
Ново проектно предложение;
Аналитичен доклад;
Вестник "Лом прес", бр. 32;

Вестник "Лом прес", бр. 46;
Флаер;

Информационна табела;


Документи за Отворените процедури

Административен договор по подмярка 19.3


OP

Няма отворени процедури по тази мярка.
За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти