Секцията „Обществено обсъждане” се поддържа с цел изпълнение на задълженията на СНЦ „Местна инициативна група – Лом“ за осигуряване на възможност на заинтерeсованите лица за писмени възражения и предложения във връзка с промени в одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие и делегирани правомощия от управляващите органи на финансиращите програми по утвърждаване на Насоки и/или друг документ, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти, във връзка със сключено Споразумение № РД 50-40/24.04.2018 г. за изпълнение на стратегия за ВОМР на територията на община Лом по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Документи за обществено обсъждане


Obsht_obsajdaneОбществено обсъждане на промени в стратегията на МИГ Лом

Дата на откриване: 29.03.2024 г. Дата на приключване: 05.04.2024 г.  до 17:00 ч.Obsht_obsajdaneМестна инициативна група - Лом предлага за обществено обсъждане проект на документи за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.803 мярка 4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на МИГ ЛОМ.

Дата на откриване: 17.01.2024 г. Дата на приключване: 19.01.2024 г.


Obsht_obsajdaneМИГ Лом обявява за обществено обсъждане проект на документи за кандидатстване по BG06RDNP001-19.775 МИГ ЛОМ Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ

Дата на откриване: 22.06.2023 г. Дата на приключване: 03.07.2023 г.


Obsht_obsajdaneМИГ ЛОМ обявява за обществено обсъждане пакет с документи по процедура BG06RDNP001-19.554 МИГ ЛОМ Мярка 1-4.1."Инвестиции в земеделски стопанства" с няколко крайни срока от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ

Дата на откриване: 24.10.2022 г. Дата на приключване: 31.10.2022 г.


Obsht_obsajdaneМИГ Лом обявява за обществено обсъждане изменения на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Лом.

Дата на откриване: 15.09.2022 г. Дата на приключване: 29.09.2022 г.


Obsht_obsajdaneМИГ Лом обявява за обществено обсъждане проект на документи за кандидатстване МИГ-ЛОМ Мярка 3-6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от Стратегията за ВОМР.

Дата на откриване: 20.07.2022 г. Дата на приключване: 03.08.2022 г.


Obsht_obsajdaneМИГ Лом обявява за обществено обсъждане комплект документи за кандидатстване с проектни предложения по мярка 4-7.2 от СВОМР „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Дата на откриване: 20.06.2022 г. Дата на приключване: 30.06.2022 г.


26.03.2019Обществено обсъждане на проект на изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ ЛОМ за преходния период.

Дата на откриване: 05.05.2021 г.   Дата на приключване: 25.05.2021 г. (вкл.)
26.03.2019Обществено обсъждане на Насоки по Мярка 1-4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ ЛОМ.

Дата на откриване: 02.12.2020 г.   Дата на приключване: 31.12.2020 г. (вкл.)
26.03.2019Обществено обсъждане на Насоки по Мярка 9 „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“ от СВОМР на МИГ ЛОМ.

Дата на откриване: 30.10.2020 г.   Дата на приключване: 07.11.2020 г. (вкл.)Obsht_obsajdaneМИГ - ЛОМ открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и предлага за обществено обсъждане на насоки за подготовка и изпълнение на проекти по мярка 12 от СВОМР

Дата на откриване: 08.10.2020 г. Дата на приключване: 16.10.2020 г.


Obsht_obsajdaneМИГ - ЛОМ открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и предлага за обществено обсъждане на насоки за подготовка и изпълнение на проекти по мярка 10 от СВОМР

Дата на откриване: 24.09.2020 г. Дата на приключване: 04.10.2020 г.


Obsht_obsajdaneМИГ - ЛОМ открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и предлага за обществено обсъждане на насоки за подготовка и изпълнение на проекти по мярка 8 от СВОМР

Дата на откриване: 19.09.2020 г. Дата на приключване: 29.09.2020 г.


Obsht_obsajdaneМИГ Лом обявява за обществено обсъждане комплект проект на документи за кандидатстване по мярка 13 от СВОМР, процедура BG16RFOP002-2.071 „МИГ Лом, подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ Лом - 2020“

Дата на откриване: 31.08.2020 г. Дата на приключване: 09.09.2020 г.


Obsht_obsajdaneМИГ Лом обявява за обществено обсъждане комплект проект на документи за кандидатстване по BG06RDNP001-19.413 - МИГ ЛОМ Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от СВОМР на МИГ ЛОМ

Дата на откриване: 27.07.2020 г. Дата на приключване: 28.08.2020 г.


Obsht_obsajdaneМИГ Лом обявява за обществено обсъждане комплект проект на документи за кандидатстване по мярка 3-6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от Стратегията за ВОМР

Дата на откриване: 15.07.2020 г. Дата на приключване: 28.08.2020 г.


Obsht_obsajdaneМИГ Лом обявява за обществено обсъждане комплект документи за кандидатстване с проектни предложения по мярка 4-7.2 от СВОМР „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Дата на откриване: 19.06.2020 г. Дата на приключване: 05.07.2020 г. 23:59 ч


Obsht_obsajdaneВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ЛОМ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19
Obsht_obsajdaneСъгласно възможностите, които ни дава член 13 от Споразумението, сдружение „Местна инициативна група - Лом“ със заявление, адресирано до УО на ПРСР 2014-2020, заявява искане за промени в Стратегията за ВОМР.

Дата на откриване: 10.01.2020 г.   Дата на приключване: 10.02.2020 г. 17:00 ч


Obsht_obsajdaneМИГ Лом обявява за обществено обсъждане комплект документи за кандидатстване с проектни предложения по мярка 11 от СВОМР, процедура чрез подбор на проектни предложения с един срок за кандидатстване №BG05M9OP001-2.035 МИГ ЛОМ „Активно включване на най-отдалечените от пазара на труда, подкрепа за семейства с деца“. Цялата документация с условия за кандидатстване и изпълнение, Документи за попълване, Документи за информация, Документи за изпълнение и Обява ще намерите в ИСУН 2020 на адрес:

https://umis2020.government.bg/#/procedures/590/publicDiscussions?rf=1562925768000&programmeId=4&programmePriorityId=402


Obsht_obsajdaneОбществено обсъждане на Насоки по Мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ от СВОМР на МИГ ЛОМ.

Дата на откриване: 04.06.2019 г.   Дата на приключване: 19.06.2019 г. (вкл.)


Obsht_obsajdaneОбществено обсъждане на Насоки по Мярка 2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР на МИГ ЛОМ.

Дата на откриване: 16.05.2019 г.   Дата на приключване: 29.05.2019 г. (вкл.)


26.03.2019Обществено обсъждане на Насоки по Мярка 9 „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост“ от СВОМР на МИГ ЛОМ.

Дата на откриване: 26.03.2019 г.   Дата на приключване: 03.04.2019 г. (вкл.)


25.02.2019Обществено обсъждане на Насоки по Мярка 10 „Интеграция на маргинализираните общности, в т.ч. роми, мигранти, други“ от СВОМР на МИГ ЛОМ.

Дата на откриване: 25.02.2019 г.   Дата на приключване: 06.03.2019 г. (вкл.)


14.02.2019Обществено обсъждане на Насоки по Мярка 12 „По-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход на територията на МИГ ЛОМ“ от СВОМР на МИГ ЛОМ.

Дата на откриване: 14.02.2019 г.   Дата на приключване: 23.02.2019 г. (вкл.)


28.01.2019Обществено обсъждане на Насоки по Мярка 8 „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ от СВОМР на МИГ ЛОМ.

Дата на откриване: 28.01.2019 г.   Дата на приключване: 06.02.2019 г. (вкл.)


14.01.2019Обществено обсъждане на Насоки по Мярка 5-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от СВОМР на МИГ ЛОМ.

Дата на откриване: 14.01.2019 г.   Дата на приключване: 27.01.2019 г. (вкл.)


12.11.2018Обществено обсъждане на Насоки по Мярка 1-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на МИГ ЛОМ.

Дата на откриване: 20.12.2018 г.   Дата на приключване: 03.01.2019 г. (вкл.)


12.11.2018Обществено обсъждане на Насоки по Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от СВОМР на МИГ ЛОМ.

Дата на откриване: 2.11.2018 г.   Дата на приключване: 16.11.2018 г. (вкл.)


1.10.2018Обществено обсъждане на Насоки по Мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ ЛОМ.

Дата на откриване: 1.10.2018 г.   Дата на приключване: 14.10.2018 г. (вкл.)


18.07.2018Обществено обсъждане на Насоки по Мярка 4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на МИГ ЛОМ.

Дата на откриване: 18.07.2018 г.   Дата на приключване: 31.07.2018 г. (вкл.)

17.08.2018
Обществено обсъждане на Насоки по Мярка 13 „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ-Лом“ от СВОМР на МИГ ЛОМ.

Дата на откриване: 14.08.2018 г.   Дата на приключване: 28.08.2018 г. (вкл.)За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти