hmenu
          Секцията „Обществено обсъждане” се поддържа с цел изпълнение на задълженията на СНЦ „Местна инициативна група – Лом“ за осигуряване на възможност на заинтерeсованите лица за писмени възражения и предложения във връзка с промени в одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие и делегирани правомощия от управляващите органи на финансиращите програми по утвърждаване на Насоки и/или друг документ, определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти, във връзка със сключено Споразумение № РД 50-40/24.04.2018 г. за изпълнение на стратегия за ВОМР на територията на община Лом по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Документи за обществено обсъждане


12.11.2018Обществено обсъждане на Насоки по Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от СВОМР на МИГ ЛОМ.

Дата на откриване: 2.11.2018 г.   Дата на приключване: 16.11.2018 г. (вкл.)


1.10.2018Обществено обсъждане на Насоки по Мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ ЛОМ.

Дата на откриване: 1.10.2018 г.   Дата на приключване: 14.10.2018 г. (вкл.)


18.07.2018Обществено обсъждане на Насоки по Мярка 4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на МИГ ЛОМ.

Дата на откриване: 18.07.2018 г.   Дата на приключване: 31.07.2018 г. (вкл.)

17.08.2018
Обществено обсъждане на Насоки по Мярка 13 „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ-Лом“ от СВОМР на МИГ ЛОМ.

Дата на откриване: 14.08.2018 г.   Дата на приключване: 28.08.2018 г. (вкл.)За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти