hmenu
дата на откриване: 20.06.2022 г.
дата на приключване: 30.06.2022 г.

Документите по процедурата свалете тук.

Сдружение „Местна инициативна група – Лом“ представя за обсъждане проект Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 4- подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ЛОМ. Процедурата се осъществява във връзка с изпълнение на Споразумение РД 50-40/24.04.2018 г. за прилагане за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цел на процедурата: Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ на мярка M07 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от ПРСР е отнесена към Приоритет 2 „Подобряване средата
на живот в МИГ ЛОМ“, Стратегическа цел 2.1. „Обновяване на физическата
среда в населените места “от Стратегията на МИГ-ЛОМ. Стратегическа цел
2.1. е фокусирана върху подпомагането оживлението и повишаване
привлекателността в града и в населените места извън общинския център.
Основна цел на мярката е насърчаване на социалното приобщаване,
намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на
МИГ чрез:
 •  подобряване на средата и качеството на живот в населените места на територията на МИГ;
 • осигуряване на базови услуги на населението на МИГ-ЛОМ и достъпа до тях в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха;
 • повишаване на привлекателността на територията на МИГ-ЛОМ чрез обновяване на инфраструктура".

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по мярката 658 460,94лв./100%
Средства от ЕЗФРСР (сума/процент)592 614,85 лв./90%
Националносъфинансиране (сума/процент) 65 846,09 лв./10%


Документите по процедурата свалете тук.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в горепосочения срок на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/ee641366-bf72-4ad3-9e70-2f928828f28a


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти