Устав на МИГ - Лом


УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛОМ”

(приет от Учредителното събрание на Сдружението,
състояло се на 07 февруари 2017 г. в гр. Лом)

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Структура
Чл.1.(1) Настоящият Устав определя структурата на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лом”, наричано оттук-нататък „МИГ - ЛОМ”. Сдружението представлява публично-частно партньорство между нестопанския, стопанския и публичния сектор на територията на община Лом, учредено като юридическо лице с нестопанска цел, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Територията на МИГ - ЛОМ обхваща цялата територия на община Лом.
(3) Органи на МИГ - ЛОМ са:
1. Общо събрание;
2. Управителен съвет.

Име, седалище и адрес
Чл.2.(1) Името на сдружението е „Местна инициативна група Лом” или накратко „МИГ - ЛОМ”. На латиница името се изписва така: Lосаl Action Group Lom.
(2) Седалището на МИГ - ЛОМ е в гр. Лом.
(3) Адресът на МИГ - ЛОМ е град Лом, ул. „Георги Манафски" №19, Административна сграда на Общински пазар, етаж.2.
(4) Пълното или съкратено наименование на МИГ - ЛОМ, седалището, адресът на управлението и БУЛСТАТ номерът му се поставят върху всичките му документи и издания.


Пълен текст на Устава, актуална версия от 06.03.2019 г.

Пълен текст на Устава, неактуална версия от 10.05.2018 г.

Пълен текст на Устава - неактуален