Профил на купувача


Актуални обществени поръчки
05.08.2019
Обява № 9091066 - Съобщение за прекратяване на обществената поръчка
Предмет на поръчката: Избор на изпъпнител за изготвяне на печатни рекламни и промоционални материали, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП.

Кратко описание: СНЦ „Местна инициативна група Лом" като бенефициент по подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общноститe местно развитие и nодмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР следва да възложи изпълнение на дейности по популяризиране и информиране и публичност на външен изпълнител, което представлява безвъзмездна финансова помощ от ПPCP 2014-2020 г, съфинансиран от ЕЗФРСР за прилагане на Стратегия на ВОМР.
Настоящата поръчка за публичност и визуализация е за изработване на рекламни материали, популяризиране, информиране и публичност на територията на МИГ-ЛОМ, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП. Тя включва предпечатна подготовка, изготвяне на следните информационни и рекламни материали: 1. Брошура; 2. Плакати; 3. Тематични информационни материали - помагала за потенциални бенефициенти; 4. Календари работни с три секции; 5. Настолни календари; 6. Картонени папки с ластик; 7. Бележници; 8. Тениски; 9. Торбички платнени; Всеки участник може да подаде оферта както за всяка отделна/няколко обособени позиции, така и за предмета на обществената поръчка в цялост.

Място на извършване: МИГ ЛОМ, гр. Лом- 3600, ул. Георги Манафски № 19, ет. 2

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 7 645,00 лв. Посочената прогнозна стойност представлява максималният разполагаем финансов ресурс, осигурен от възложителя за изпълнение на дейностите по предмета на обществената поръчка.

Изисквания, документи и образци: Пълния текст на обявата и необходимите документи изтеглете от тук...

Информация за участници в поръчката: ...
05.08.2019
Обява № 9091046 - Съобщение за прекратяване на обществената поръчка
Предмет на поръчката: „Избор на изпъпнител за публичност и визуализация в 4 обособени позиции"

Кратко описание: СНЦ „Местна инициативна група Лом" като бенефициент по подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие и подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР следва да възложи изпъпнение на дейности по популяризиране и информиране и публичност на външен изпълнител, коетo представлява безвъзмездна финансова помощ от ПРСР 2014-2020 г, съфинансиран от ЕЗФРСР за прилагане на Стратегия на ВОМР.
Настоящата поръчка за публичност и визуапизация е за изработване на рекламни материали, популяризиране, информиране и публичност на територията на МИГ-ЛОМ, обособени за изпълнение в 4 бр. позищии. Всеки участник може да подаде оферта както за всяка отделна/няколко обособени позиции, така и за предмета на обществената поръчка в цялост.

Обособени позиции:
Обособена позиция 1: Изработване на лого на МИГ Лом;
Обособена позиция 2: Изработка и излъчвания на аудио-визуални материали: 1. Изработка на видеофилма за дейността на МИГ; 2. Изработка и излъчвания на рекламен клип 1 мин. full HD в регионална медия; 3. Изработка и публикуване на електронен банер в електронен сайт за 6 месеца.
Обособена позиция 3: Изработка на рекламни материали, вкл. монтаж на външна реклама: 1. Билборд; 2. Банер - двустранен; 3. Химикалки - рекламни; 4. Спортна раница; 5. Брандирани топки футбол/волейбол; 6.Термочаша; 7. Флашпамет USB 64GB; 8. Ключодържатели.
Обособена позиция 4: Организиране на две събития за МИГ Лом, в т.ч.: 1. Разработване на цялостна концепция за създаване на уникален за територията празник на МИГ-Лом - тематичен форум и публично събитие на открито за анимиране на територията и популяризиране на СВОМР и МИГ; 2. Пресконференция за местната общност - 50 човека.

Място на извършване: МИГ ЛОМ, гр. Лом- 3600, ул. Георги Манафски № 19, ет. 2

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 20 944,00 лв. Посочената прогнозна стойност представлява максималният разполагаем финансов ресурс, осигурен от възложителя за изпълнение на дейностите по предмета на обществената поръчка.

Прогнозна стойност по позиции:
  • обособена позиция 1: 350,00 лв;
  • обособена позиция 2: 7194,00 лв;
  • обособена позиция 3: 6617,00 лв;
  • обособена позиция 4: 6783,00 лв.
Изисквания, документи и образци: Пълния текст на обявата и необходимите документи изтеглете от тук...

Информация за участници в поръчката: ...