hmenu

Декларации приложение 6


Д-р Георги Гаврилов - кмет на Община Лом и представител на местната власт - Община Лом и ОБС - Лом в публичен сектор на МИГ-ЛОМ.
Декларация за липса на основание за отстраняване

Пенка Пенкова - кмет на Община Лом и представител на местната власт - Община Лом и ОБС - Лом в публичен сектор на МИГ-ЛОМ

Тихомир Замфиров
– съсобственик и представител на МИЛККОММ-ООД - стопански сектор
Декларация за липса на основание за отстраняване

Цветан Замфиров
– съуправител и представител на МИЛККОММ-ООД - стопански сектор

Веселин Замфиров
– съуправител и представител на МИЛККОММ-ООД - стопански сектор;
Декларация за липса на основание за отстраняване

Цветелина Петрова – председател и представител на Сдружение „Яхтен клуб Алмус Дунав“ - Лом – нестопански сектор
Декларация за липса на основание за отстраняване

Тони Тодоров – член на УС на Сдружение „Яхтен клуб Алмус Дунав“ - Лом – нестопански сектор
Декларация за липса на основание за отстраняване

Николай Миланов – член на УС на Сдружение „Яхтен клуб Алмус Дунав“ - Лом – нестопански сектор
Декларация за липса на основание за отстраняване

Наталия Георгиева - председател и представител на Сдружение “Развитие и подкрепа на ромските жени и деца“ – нестопански сектор
Декларация за липса на основание за отстраняване

Валентина Асенова - член на УС на Сдружение “Развитие и подкрепа на ромските жени и деца“ – нестопански сектор
Декларация за липса на основание за отстраняване

Ася Методиева - член на УС на Сдружение “Развитие и подкрепа на ромските жени и деца“ – нестопански сектор
Декларация за липса на основание за отстраняване

Ивайло Георгиев - едноличен собственик и представител на ГК-ЛОМ ЕООД - стопански сектор
Декларация за липса на основание за отстраняване

Деми Стилянова - собственик на АПИДП-ИП Деми Стилянова ЕТ
Декларация за липса на основание за отстраняване

Гинка Борисова - физическо лице
Декларация за липса на основание за отстраняване

Румяна Симеонова - изпълнителен директор на МИГ-Лом
Декларация за липса на основание за отстраняване

Верочка Ценова - служител на МИГ-Лом
Декларация за липса на основание за отстраняване

Красимира Томова-Никифорова - експерт стратегия на МИГ-Лом
Декларация за липса на основание за отстраняване

Здравко Здравков - счетоводител на МИГ-Лом
Декларация
за липса на основание за отстраняване