Дейности и популяризация в изпълнение на проект „МИГ-Лом продължава да развива местната инициатива“ финансиран в рамките на Административен договор № РД 50-86/BG06RDNP001-19.610-0106-C01 от 23.03.2023 г.

Тук може да видите:
Административен договор по подмярка 19.1;
Проект на СВОМР на МИГ-Лом
;
Приложение 1 към Проект на СВОМР на МИГ-Лом;
Социално-икономически анализ на МИГ Лом;
Приложение 1 към Социално-икономически анализ на МИГ Лом;
Проучване и анализ на заинтересованите страни на МИГ-Лом;
Образец на анкетна карта за проучване и анализ на заинтересованите страни на МИГ-Лом;
Образец на Фиш за проектна идея за проучване и анализ на заинтересованите страни на МИГ-Лом;
Образец на Фиш за проектна идея за МСП за проучване и анализ на заинтересованите страни на МИГ-Лом;
Покана за обучение на местни лидери;
Покана за обучение на екип и управителен съвет;
Вестник "Лом прес", бр. 12 от 31.3.2023 г.;

Вестник "Лом прес", бр. 30, стр.4;
Вестник "Лом прес", бр. 30, стр.6;
Вестник "Лом прес", бр. 31;

За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти