МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖНИЯ2023 година


Вътрешни процедурни правила за избор на външни експерт-оценители на проекти към СВОМР на СНЦ МИГ-Лом

Заповед за конкурс за външни експерт-оценители

Списък на външни оценители за 2023 година

Писмо за рамков договор - Гочева

Писмо за рамков договор - Николова

Рамков договор - Гочева

Рамков договор - Николова
По-стариУтвърден списък на външните оценители

Минимални изисквания към реда за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР

Контролен лист за проверка на извършения подбор на проектни предложения по подмярка 19.2

Правила за работа на оценителна комисия при подбор на проекти, финансирани чрез ВОМР

Процедура за подбор на проекти по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2010 г.

Процедура за подбор на проекти по "Програма за развитие на селските райони" 2014-2010 г.

Процедура за подбор на проекти по ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2010 г.

Процедура за подбор на проекти по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2010 г.