Презентации


Представяне на възможностите за финансиране със средства от ЕС в рамките на СВОМР на МИГ ЛОМ - 19.09.2023
LAG-Lom Presentation in English
МИГ-Лом 2019 г.
Информационна среща по мярка 3-6.4.1, 13.10.2018
Обучение МИГ-Лом, 27-28 септември 2018
Процедура за предоставяне на бфп BG06RDNP001-19.057
Информационна среща по Процедура за подбор на проектни предложения с два крайни срока № BG16RFOP002-2.028
Електронно отчитане на проектни предложения към СВОМР чрез ИСУН 2020
Оценка на проектни предложения към СВОМР чрез ИСУН 2020
Процедури за електронно кандидатстване към СВОМР чрез ИСУН 2020
Електронно кандидатстване към СВОМР чрез ИСУН 2020
Представяне на ИСУН 2020
Комплект презентации от обучението на потенциални кандидати, проведено на 11 и 12 юли 2018 г.
Презентация "Вътрешни правила на МИГ-Лом", ОС на МИГ-Лом, 27.3.2018 г.
Презентация "Отчет за 2017 г." - 02.04.2018 г.
Презентация "Вътрешни процедурни правила за избор на външни експерти-оценители на проекти" - 02.04.2018 г.
Презентация "Процедури за подбор на проекти" - 02.04.2018 г.
Стратегия на ВОМР на МИГ-Лом до 2020 г.- 28.04.2017 г.
Презентация на МИГ - Лом за Информационна конференция - 07.02.2017 г.
Презентация на МИГ - Лом за срещата със стопанския сектор - 23.11.2016 г.
Презентация на МИГ - Лом за срещата с нестопанския сектор - 22.11.2016 г.
Презентация на МИГ - Лом за срещата с публичния сектор - 21.11.2016 г.