дата на откриване: 01.10.2018 г.
дата на приключване: 14.10.2018 г. (вкл.)

Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения (индикативно 26 октомври 2018г.) МИГ-ЛОМ публикува за обществено обсъждане насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Основната цел на процедурата:  Настоящата процедура за прием на проектни предложения е мярка 3-6.4.1 от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ. Чрез мярката се цели да се развият неземеделски дейности, с потенциал за устойчиво развитие, което е свързано със създаване на заетост извън сектор „Земеделие“, заетост, за която е характерна липсата на сезонност, присъща на земеделските сектори.  В тази връзка основната цел на мярката е: „Насърчаване на инвестиционните дейности, създаване на заетост и ускоряване диверсификацията на неземеделските дейности“.

Обхват на инвестициите - мярката предоставя безвъзмездна помощ за материални и нематериални инвестиции на земеделски стопани или микропредприятия за създаване или развитие на неземеделски дейности по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по М6 “Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020.
Процеурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 733 425.00 лева.
Минимален и максимален размер на ФН: от 5 000 до 140 000 лв., като интензитетът на помощта е до 75%.

Проектните предложения ще се подават електронно чрез  Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки за кандидатстване, включващ Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в горепосочения срок на електронна поща: office@miglom.org

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Обява по мярка 3-6.4.1. от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ;
 2. Условия за кандидатстване;
 3. Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
 4. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 5. Условия за изпълнение на одобрените проекти;
 6. Документи към условията за изпълнение.За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти