дата на откриване: 28.01.2019 г.
дата на приключване: 06.02.2019 г. (вкл.) до 17:30 ч.

Основна цел на мярката е: Да осигури предпоставки за създаване на устойчива заетост за неактивни и трайно безработни лица със средно или по-ниско образование.
Допустими кандидати и партньори:
1.Работодатели;
2.Община Лом;
3. Неправителствени организации.
4. Обучителни организации, регистрирани по ЗПОО.
5. Организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда.

Партньорството по настоящата процедура е допустимо, а не задължително.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 156 464,00лв. (100%), от които средства от ЕЗФРСР - 132 994,40 лв. (85%) и национално съфинансиране 23 469,60 лв. (15%).

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР), Приоритетна ос 1, Инвестиционен приоритет 1.

Проектните предложения ще се подават електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки за кандидатстване, включващ Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в горепосочения срок на електронна поща: office@miglom.org

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Условия за кандидатстване;
 2. Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
 3. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 4. Документи към договор.За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти