hmenu
дата на откриване: 19.06.2020 г.
дата на приключване: 05.07.2020 г. (вкл.) до 23:59 ч.

Сдружение „Местна инициативна група – Лом“ представя за обсъждане проект Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 4-7.2 „ подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ЛОМ. Процедурата се осъществява във връзка с изпълнение на Споразумение РД 50-40/24.04.2018 г. за прилагане за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Цел на процедурата: Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка M07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР е отнесена към Приоритет 2 „Подобряване средата на живот в МИГ ЛОМ“, Стратегическа цел 2.1. „Обновяване на физическата среда в населените места “от Стратегията на МИГ-ЛОМ. Стратегическа цел 2.1. е фокусирана върху подпомагането оживлението и повишаване привлекателността в града и в населените места извън общинския център. Основна цел на мярката е насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на МИГ чрез:
 • подобряване на средата и качеството на живот в населените места на територията на МИГ;
 • осигуряване на базови услуги на населението на МИГ-ЛОМ и достъпа до тях в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха;
 • повишаване на привлекателността на територията на МИГ-ЛОМ чрез обновяване на инфраструктура "

Бюджет на приема 52 338.35 лева (100%), от които средства от ЕЗФРСР 47 104,52 лв. (90%) и национално съфинансиране 5 233.83 лв. (10%). Посоченият общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата се равнява на оставащия финансов ресурс след проведена процедура BG06RDNP001-19.057 МИГ ЛОМ Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 10 000 лв.
Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 390 000 лв.


Финансова помощ/Интензитет на помощта: Финансовата помощ е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията, не генерират нетни приходи.
По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване на проектните предложения в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

Проектът на Насоките за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.399 МИГ ЛОМ МЯРКА 4-7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“, вкл. Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение и приложенията към тях, се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ и чл. 8, ал.1 от Правила за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и ред за оценка на проектни предложения по мерки от СВОМР, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 и ЕЗФРС на територията на МИГ ЛОМ.

Предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 05.07.2020 г. (включително) на следната електронна поща: office@miglom.org и чрез Информационната система ИСУН2020/Процедури за БФП/ За обществено обсъждане.

Предложенията и коментарите, изпратени на ел. поща на МИГ ЛОМ следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (email) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.


ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Проект на Обява по мярка 4-7.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ;
 2. Проект на Условия за кандидатстване мярка;
 3. Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
 4. Документи за информация към Условията за изпълнение;
 5. Проект на Условия за изпълнение;
 6. Проект на приложения към условията за изпълнение.За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти