hmenu
дата на откриване: 14.01.2019 г.
дата на приключване: 27.01.2019 г. (вкл.) до 16:00 ч.

Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения (индикативно в края на февруари 2019 г.) МИГ ЛОМ публикува за обществено обсъждане проект Обява и Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения по Мярка 5-7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ .

Проектът Насоки за кандидатстване, включващ Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл.26, ал.4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Основната цел на мярката е да подпомогне развитието на туристически дейности и атракции, както и да създаде предпоставки за опознаване на културните забележителности на територията на МИГ-ЛОМ. Мярка 5-7.5 е насочена към изграждането на инфраструктура, обезпечаваща атракционните дейности. Мярка 5-7.5 се съотнася към Приоритет 2 „Подобряване средата на живот на територията на МИГ ЛОМ, специфична цел 2.2 „Съхранение на богатия културен живот, пълноценно включен в развитието на местната икономика“.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 97 790,00лв. (100%), от които средства от ЕЗФРСР - 88 011,00 лв. (90%) и национално съфинансиране 9 779,00 лв. (10%) Проектните предложения ще се подават електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки за кандидатстване, включващ Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в горепосочения срок на електронна поща: office@miglom.org

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Обява по мярка 5-7.5 от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ;
 2. Условия за кандидатстване;
 3. Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
 4. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 5. Условия за изпълнение на одобрените проекти;
 6. Документи към условията за изпълнение.За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти