hmenu
дата на откриване: 24.10.2022 г.
дата на приключване: 31.10.2022 г.

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-40/ 24.04.2018 г., МИГ ЛОМ публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване определящи условията за кандидатстване и условията за изпълнение на одобрените проекти посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.554 МИГ ЛОМ Мярка 1-4.1."Инвестиции в земеделски стопанства" с няколко крайни срока от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ 2022.
Проект документите са достъпни в Информационната система ИСУН2020 /Процедури за БФП/ За обществено обсъждане.

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/InfoPublicDiscussion/26b6bcbb-f111-497a-b27b-ad626095be71

Предвид последващото съгласуване на насоките с Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., МИГ ЛОМ обявява обществено обсъждане преди утвърждаване на пакета с документи и публикуването им в ИСУН 2020 за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения и предложения.
В рамките на обсъждането потенциалните кандидати могат да дават предложения за промяна в Условията за кандидатстване и приложенията към тях, но не следва да задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на дейностите.
Постъпилите коментари ще бъдат обобщени, като за целта ще се изготви обосновка за тяхното приемане или отхвърляне.

Коментари и предложения по проекта на Насоките за кандидатстване могат да бъдат представени в срок от 24.10.2022г. до 31.10.2022г. (включително) на електронен адрес: office@miglom.org




За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти