hmenu
дата на откриване: 14.02.2019 г.
дата на приключване: 23.02.2019 г. (вкл.) до 17:30 ч.

Основна цел на мярката е:
 • Развитие на междусекторни услуги за хора с увреждания, включващи рехабилитация, трудотерапия;
 • Осигуряване на социални и здравни услуги в общността, в подкрепа на социалното им включване.
Допустими кандидати:
Община Лом, Доставчици на социални услуги, Доставчици на здравни услуги.

Допустими партньори:
Община Лом; Неправителствени организации; Доставчици на социални услуги; Доставчици на здравни услуги.

Партньорството по настоящата процедура е допустимо, а не задължително.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 782 320,00лв. (100%), от които средства от ЕСФ - 664 972,00 лв. (85%) и национално съфинансиране 117 348,00 лв. (15%).

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР), Приоритетна ос 2, Инвестиционен приоритет 3.

Проектните предложения ще се подават електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки за кандидатстване, включващ Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в горепосочения срок на електронна поща: office@miglom.org

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Обява;
 2. Условия за кандидатстване;
 3. Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
 4. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 5. Документи към договор.За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти