дата на откриване: 2.11.2018 г.
дата на приключване: 16.11.2018 г. (вкл.)

Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения (индикативно 07.12.2018) МИГ ЛОМ публикува за обществено обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения по мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“

Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“ от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ се съотнася към Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ „Подобряване средата на живот в МИГ ЛОМ“, към специфична цел 2.2. от Стратегията „Съхраняване на богатия културен живот, пълноценно включен в развитието на местната икономика“.

Основната цел на мярката:  Насърчаване развитието на туризма, чрез инвестиции в материалното културно и природно наследство и съхранение и опазване на нематериалното културно и природно наследство.

Специфична цел 1: Подкрепа на читалищните дейности и развитие на нови функции в тях, както и обогатяване на културния календар на община Лом.
Специфична цел 2: Съхранение на местната идентичност и култура, чрез възстановяване, опазване и развитие на местното културно наследство и традиции, и съхранение на природното наследство.
Специфична цел 3: Извършване на проучвателни, консервационно-възстановителни дейности, експониране, социализация (осигуряване на достъп) и маркетинг на обектите на културно-историческото наследство.

Безвъзмездна финансова помощ по мярка 6 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Общ размер на БФП 195 580,00 лв. (100%), от които средства от ЕЗФРСР 176 022, 00 лв. (90%) и национално съфинансиране 19 558,00 лв. (10%) Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:
• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 000 лв.
• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лв.
Процент на съфинансиране:от 60% до 100%

Проектните предложения ще се подават електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки за кандидатстване, включващ Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в горепосочения срок на електронна поща: office@miglom.org

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Обява по мярка 6 от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ;
 2. Условия за кандидатстване;
 3. Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
 4. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 5. Условия за изпълнение на одобрените проекти;
 6. Документи към условията за изпълнение.За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти