дата на откриване: 20.12.2018 г.
дата на приключване: 03.01.2019 г. (вкл.) до 16:00 ч.

Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения (индикативно в края на януари 2019 г.) МИГ ЛОМ публикува за обществено обсъждане проект Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения по мярка 1-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Проектът Насоки за кандидатстване, включващ Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл.26, ал.4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Основната цел на процедурата: Основна цел на мярка 1-4.1. е повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ ЛОМ. Развитието на наличните материални мощности в стопанствата, в т.ч. малките земеделски стопанства (съгласно определението на ПРСР 2014-2020 г.), което се финансира по настоящата мярка, следва да допринесе за цялостното подобряване на икономическата конкурентоспособност на общината.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 567 182.00 лева (100%)
Средства от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР): 510 463.80 лева (90%) и
национално съфинансиране: 56 718.20 лева (10 %).

Проектните предложения ще се подават електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки за кандидатстване, включващ Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в горепосочения срок на електронна поща: office@miglom.org

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Обява по мярка 1-4.1 от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ;
 2. Условия за кандидатстване;
 3. Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
 4. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 5. Условия за изпълнение на одобрените проекти с приложения към тях;За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти