ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-2.028 МИГ-ЛОМ "ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ЛОМ"

дата на откриване: 14.08.2018 г.
дата на приключване: 28.08.2018 г. (вкл.)

Оперативна програма: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” в изпълнение на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ;

Приоритетна ос 2: „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП";

Инвестиционен приоритет 2.2:„Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК;

Основната цел на процедурата: Да се създадат възможности за повишаване на продуктивността на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари чрез подкрепа с безвъзмездна финансова помощ в съответствие с Националната стратегия за насърчаване на МСП, а също и чрез подобряване на достъпа до финансиране.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ
Средства от ЕЗФРСР (сума/процент)
Национално съфинансиране (сума/процент)
1 955 800,00 лв
999 984,66 евро
1 662 430,00 лв.
849 986,96 евро
293 370,00 лв.
149 997,69 евро
Проектните предложения ще се подават електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).
Проектът на Насоки за кандидатстване, включващ Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в горепосочения срок на електронна поща: office@miglom.org

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Обява по мярка 13 от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЛОМ;
 2. Условия за кандидатстване;
 3. Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
 4. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 5. Условия за изпълнение и документи към тях;
 6. Приложение 1.3 "Справка за коментарите след обществено обсъждане".

Заповед ОПИК, № 6, 30.08.2018 г.
За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти