BG05M9OP001-2.117 „МИГ ЛОМ за по-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. здравни и социални услуги – интегриран подход – 2020“.


дата на откриване: 08.10.2020 г.
дата на приключване: 16.10.2020 г.

Мярката се финансира по Оперативна програма: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез подхода ВОМР, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 3 „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес” на ОП РЧР.

Основната цел на процедурата e да подобри качеството на живот на хора с увреждания, възрастните в риск, лицата на възраст над 65 години в невъзможност за самообслужване, живеещи на територията на МИГ Лом, чрез осигуряване на социални и здравни услуги в общността на достъпна цена и високо качество и отговаряща в максимална степен на техните потребности

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 391 154,40 лв.

Проектните предложения ще се подават електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки за кандидатстване, включващ Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в горепосочения срок на електронна поща office@miglom.org

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Обява;
 2. Условия за кандидатстване;
 3. Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
 4. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 5. Документи към договор.


За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти