дата на откриване: 04.06.2019 г.
дата на приключване: 19.06.2019 г. (вкл.) до 16:00 ч.

Обявата и проектът Насоки за кандидатстване, включващ Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл.26, ал.4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

gimnaziaОсновна цел на мярката: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, вкл. роми."

Общ размер на БФП съгласно одобрения финансов план на Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ е 977 915.00 лева общо за периода на Стратегията.

Проектните предложения ще се подават електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки за кандидатстване включва условията за кандидатстване и приложения, условията за изпълнение и приложенията към тях.

Предстои официална информативна среща в периода 25-28 юни 2019, на която ще присъстват представители от Управляващия орган на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в горепосочения срок (от 4.06.2019 - 19.06.2019) на електронна поща: office@miglom.org
ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Обява по мярка 7 от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ;
 2. Условия за кандидатстване мярка 7;
 3. Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
 4. Документи за информация към Условията за изпълнение;
 5. Условия за изпълнение мярка 7 и Приложения към Условията за изпълнение.За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти