дата на откриване: 27.07.2020 г.
дата на приключване: 28.08.2020 г. (вкл.)

Основна цел на мярката: Насърчаване развитието на туризма, чрез инвестиции в материалното културно и природно наследство и съхранение и опазване на нематериалното културно и природно наследство.

Специфична цел 1: Подкрепа на читалищните дейности и развитие на нови функции в тях, както и обогатяване на културния календар на община Лом.

Специфична цел 2: Съхранение на местната идентичност и култура, чрез възстановяване, опазване и развитие на местното културно наследство и традиции, и съхранение на природното наследство.

Специфична цел 3: Извършване на проучвателни, консервационно-възстановителни дейности, експониране, социализация (осигуряване на достъп) и маркетинг на обектите на културно-историческото наследство.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 03.09.2020 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 27.07.2020 г.

Проект документите са достъпни на адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion

BG06RDNP001-19.413 - МИГ ЛОМ Мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-ЛОМ.

Срокът за обществено обсъждане е до 28.08.2020

Предложения и коментари по публикуваните документи могат да се изпращат в срок до 28.08.2020 г. (включително) на следната електронна поща: office@miglom.org и чрез Информационната система ИСУН2020/Процедури за БФП/ За обществено обсъждане https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion

Предложенията и коментарите, изпратени на ел. поща на МИГ ЛОМ следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (email) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.
За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти