hmenu
дата на откриване: 25.02.2019 г.
дата на приключване: 06.03.2019 г. (вкл.) до 17:30 ч.

Основна цел на мярката е:
Подобряване на живота и създаване на подходящи условия за устойчивата интеграция на маргинализирани общности и социално изключени роми, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация

Допустими кандидати:
Община Лом, Работодатели, Доставчици на социални услуги.

Допустими партньори:
Работодатели, Община Лом, Неправителствени организации, Читалища, Доставчици на социални услуги, Доставчици на здравни услуги.

Партньорството по настоящата процедура е допустимо, а не задължително.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ: 195 580,00лв. (100%), от които средства от ЕСФ - 166 243,00 лв. (85%) и национално съфинансиране 29 337,00 лв. (15%).

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР), Приоритетна ос 2, Инвестиционен приоритет 1.

Проектните предложения ще се подават електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки за кандидатстване, включващ Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.

Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в горепосочения срок на електронна поща: office@miglom.org

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Условия за кандидатстване;
 2. Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
 3. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 4. Документи към договор.За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти