дата на откриване: 18.07.2018 г.
дата на приключване: 31.07.2018 г. (вкл.)

Във връзка с предстоящия прием на проектни предложения МИГ ЛОМ публикува за обществено обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по BG06RDNP001-19.057–Мярка4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ-ЛОМ.
Цел на процедурата: Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка M07 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР е отнесена към Приоритет 2 „Подобряване средата на живот в МИГ-ЛОМ“, Стратегическа цел 2.1. „Обновяване на физическата среда в населените места“ на Стратегията на МИГ-ЛОМ. Стратегическа цел 2.1. е фокусирана върху подпомагането оживлението и повишаване привлекателността в града и в населените места извън общинския център.
Основна цел на мярката е насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на МИГ-ЛОМчрез:
 • подобряване на средата и качеството на живот в населените места на територията на МИГ;
 • осигуряване на базови услуги на населението на МИГ-ЛОМ и достъпа до тях в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха;
 • повишаване на привлекателността на територията на МИГ-ЛОМ чрез обновяване на инфраструктура;
Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в създаването и обновяването на малки по мащаби публична и техническа инфраструктура, която от своя страна да доведе до създаването на оптимална жизнена среда на селските райони, опазването на околната среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката и образованието.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ
Средства от ЕЗФРСР (сума/процент)
Национално съфинансиране (сума/процент)
938 784.00 лв.
844 905,60 лв.
93 878,40 лв.
100%
90%
10%

Проектните предложения ще се подават електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).
Проектът на Насоки за кандидатстване, включващ Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.
В проекта на административния договор и в условията за изпълнение на одобрените от ДФЗ-РА документи са възможни изменения след публикуване, ако такива са в процес на подготовка и утвърждаване от ДФЗ.
Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в горепосочения срок на електронна поща: office@miglom.org

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Обява с удължен срок по мярка 4-7.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЛОМ;
 2. Условия за кандидатстване;
 3. Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
 4. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 5. Условия за изпълнение на одобрените проекти;
 6. Документи към условията за изпълнение.За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти