Дата на приключване на обсъждането: 19.01.2024 г.
Индикативна дата на обявяване на процедурата
22.02.2024 г.

Проект документите са достъпни на адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion.
Сдружение „Местна инициативна група – Лом“ представя за обсъждане проект Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 4- подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ЛОМ. Процедурата се осъществява във връзка с изпълнение на Споразумение РД 50-40/24.04.2018 г. за прилагане за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Общ размер на БФП е 613 460,94 лв. (100%), от които: средства от ЕЗФРСР 552 114,85 лв. (90%) и национално съфинансиране 61 346,09лв. (10%).
Основна цел на мярката е насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на МИГ чрез: подобряване на средата и качеството на живот в населените места на територията на МИГ; осигуряване на базови услуги на населението на МИГ-ЛОМ и достъпа до тях в сферата на образованието, здравеопазването и социалните грижи, науката и културата, водоснабдяването и канализацията, енергоснабдяването, транспорта, благоустройството, физическата култура, спорта и отдиха; повишаване на привлекателността на територията на МИГ-ЛОМ чрез обновяване на инфраструктура".
Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в горепосочения срок на: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion
За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти