hmenu
МИГ ЛОМ, кани желаещите да представят проектни предложения от стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ по мярка 2-4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"

Основната цел на процедурата по мярка 2-4.2 от СВОМР е да подкрепи инвестиции в преработката и предлагането и/или развитието на селскостопанските продукти. Мярката цели подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-вкусовата промишленост чрез:
 • по-добро използване на факторите за производство;
 • въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;
 • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;
 • постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС);
 • подобряване опазването на околната среда.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 400 939,00 лв.

Проектните предложения се подават от кандидата, от лице с право да представлява кандидата или от упълномощено от него лице единствено и изцяло по електронен път, чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и придружителните документи, чрез ИСУН 2020 единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Обява по мярка 2-4.2 от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЛОМ;
 2. Условия за изпълнение по мярка 2-4.2;
 3. Условия за кандидатстване по мярка 2-4.2;
 4. Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
 5. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 6. Документи към условията за изпълнение.

Преди да зададете въпроси, моля проверете дали на тях вече не е отговорено в секцията "Въпроси и отговори по процедури"

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти