hmenu
ПРОЦЕДУРА № BG16RFOP002-2.028 МИГ-ЛОМ "ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-ЛОМ"

Оперативна програма: „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020” в изпълнение на подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ;

Приоритетна ос 2: „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП";

Инвестиционен приоритет 2.2:„Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК;

Основната цел на процедурата: Да се създадат възможности за повишаване на продуктивността на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари чрез подкрепа с безвъзмездна финансова помощ в съответствие с Националната стратегия за насърчаване на МСП, а също и чрез подобряване на достъпа до финансиране.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата:
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ
Средства от ЕЗФРСР
Национално съфинансиране
1 604 718,74 лв.
820 479,66 евро
1 364 010,93 лв.
697 407,71 евро
240 707,81 лв.
123 071,95 евро
Проектните предложения ще се подават електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП).
Проектът на Насоки за кандидатстване, включващ Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях се публикуват на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средства от структурните и инвестиционните фондове.


ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Обява по мярка 13 от СВОМР с втори краен срок;
 2. Обява по мярка 13 от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЛОМ;
 3. Условия за кандидатстване;
 4. Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
 5. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 6. Условия за изпълнение;
 7. Документи за изпълнение.
ПРИКЛЮЧВАНЕ - ДОКУМЕНТИ:
 1. Протокол на УС №17 от 19.11.2018 г;
 2. Заповед №12 от 20.11.2018 г.
 3. Други документи и протоколи 2 краен срок.
 4. Други документи и протоколи 1 краен срок.

Преди да зададете въпроси, моля проверете дали на тях вече не е отговорено в секцията "Въпроси и отговори по процедури"

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти