hmenu
Място на подаване на проектните предложения:
Проектните предложения се подават от кандидата, от лице с право да представлява кандидата или от упълномощено от него лице единствено и изцяло по електронен път, чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и придружителните документи, чрез ИСУН 2020 единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/

Запознайте се с обявата, условията за кандидатстване, документи за попълване, документи за информация и условия за изпълнение на проектите, публикуване по-долу. Документите са публикувани още в ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Обява по мярка 7 от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЛОМ;
 2. Условия за кандидатстване;
 3. Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
 4. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 5. Документи за изпълнение.

Преди да зададете въпроси, моля проверете дали на тях вече не е отговорено в секцията "Въпроси и отговори по процедури"


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти