МИГ ЛОМ, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява втори прием на проектни предложения по мярка 8 от стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ №BG05M9OP001-1.045 „Достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са да осигури предпоставки за създаване на устойчива заетост за неактивни и трайно безработни лица със средно или по-ниско образование.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие. Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет ИП 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ – ЛОМ, която покрива територията в административните граници на Община Лом и включва град Лом и селата Добри дол, Долно Линево, Замфир, Ковачица, Орсоя, Сливата, Сталийска махала, Станево, Трайково.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
 1. Активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост, предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда;
 2. Психологическо подпомагане;
 3. Предоставяне на мотивационно обучение;
 4. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
 5. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
 6. Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;
 7. Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 156 464,00 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bg и интернет страницата на МИГ ЛОМ - http://miglom.org/
Краен срок за представяне на предложенията: 30.06.2019 г -17.30 часа.
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Обява по мярка 8 от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЛОМ;
 2. Условия за кандидатстване;
 3. Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
 4. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 5. Документи към договор.За контакт

  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти