hmenu

Мярка 1-4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“

Срокове:

Период на прием на проектни предложения:
Първи краен срок:
Начален срок за подаване на проектните предложения: от 24.02.2021г.
Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.30 часа на 11.05.2021г.
Втори краен срок:
Начален срок за подаване на проектните предложения: от 03.11.2021 г.
Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.30 часа на 18.01.2022 г.
Втори прием/втори краен срок ще бъде осъществен при наличие на остатъчен ресурс след приема по първи краен срок.

Място на подаване на проектните предложения:
Подаването на проектно предложение се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:
https://eumis2020.government.bg.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:
 • на сайта на МИГ ЛОМ http://miglom.org;
 • на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България - https://www.eufunds.bg
 • на сайта на ИСУН - http://eumis2020.government.bg/

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Обява по мярка 1-4.1 от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ;
 2. Условия за кандидатстване;
 3. Документи към Условията за кандидатстване;
 4. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 5. Документи за попълване;
 6. Условия за изпълнение на одобрените проекти.


РЕЗУЛТАТИ:
Заповед №10
Списъци


За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти