hmenu

МИГ ЛОМ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява втори краен срок за прием по процедура за подбор на проектни с код в ИСУН 2020 BG06RDNP001-19.382 - МИГ-ЛОМ Мярка 3-6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от стратегията за ВОМР на МИГ 04.11.2020 г.ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Обява по мярка 3-6.4.1;
 2. Условия за кандидатстване;
 3. Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
 4. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 5. Условия за изпълнение;
 6. Документи за изпълнение.
Преди да зададете въпроси, моля проверете дали на тях вече не е отговорено в секцията "Въпроси и отговори по процедури"

РЕЗУЛТАТИ:
Заповед №15
Списъци

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти