hmenu
МИГ ЛОМ с финансовата подкрепа на ОПИК в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие" обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения по мярка 13 „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ-Лом“ от Стратегията ВОМР на МИГ-ЛОМ, 11.11.2020


ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Обява по мярка 13 от Стратегията за ВОМР на МИГ-ЛОМ;
 2. Условия за кандидатстване;
 3. Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
 4. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 5. Условия за изпълнение;
 6. Документи за изпълнение.

Протокол на УС за избор на Комисия за подбор на проектни предложения.


Преди да зададете въпроси, моля проверете дали на тях вече не е отговорено в секцията "Въпроси и отговори по процедури"

За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти