hmenu
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“, Инвестиционен приоритет ИП 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ – ЛОМ, която покрива територията в административните граници на Община Лом и включва град Лом и селата Добри дол, Долно Линево, Замфир, Ковачица, Орсоя, Сливата, Сталийска махала, Станево, Трайково.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
 1. Активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост, предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда.
 2. Психологическо подпомагане.
 3. Предоставяне на мотивационно обучение.
 4. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова.
 5. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности.
 6. Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение.
 7. Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 73 282,70 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://еumis2020.government.bg и интернет страницата на МИГ ЛОМ - http://miglom.org/

Краен срок за представяне на предложенията: 25.12.2020 г. - 17.30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg.

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Условия за кандидатстване;
 2. Документи за попълване към Условията за кандидатстване;
 3. Документи за информация към Условията за кандидатстване;
 4. Документи към договор.

Протокол на УС за избор на Комисия за подбор на проектни предложения.
За контакт

contblock
  Местна инициативна група - Лом
  3600 гр. Лом
  ул. Георги Манафски №19
  Административна сграда на общински пазар, ет.2
  ------------------------------------
  тел: 0971 29002
  ------------------------------------
  e-mail: office@miglom.org
  ------------------------------------
  Или се свържете с нас чрез Формата за обратна връзка на стр. Контакти